LARS GATHENHIELM - KAPARNA ANDLIGE FADER

  Lars Gathenhielm föddes den 30 november 1689 på gården Gathe eller Gatan ute på Onsalahalvön. Hans mor Kerstin kom från gården Hielm i norra Halland. Pappan Anders Börjesson var efter den tidens mått mätt en välbärgad man. Han ägde bland annat fartyg, repslageri och båtvarv.
  När pappan dog år 1710 övertogs hans företag av Lars och hans äldre bror Christian. Redan samma år etablerade sig de två bröderna i den nyligen startade svenska kaperiverksamheten på västkusten. Deras kaparflotta växte snabbt och uppgick som mest till hela 12 fartyg.
  År 1715 adlades Lars och Christian efter för riket förtjänstfulla insatser i Västerhavet. Det föll sig också ganska naturligt att dom då tog sig namnet Gathenhielm. Året efter fick båda den militära titeln kommendör, vilket visar att kaperiet verkligen var militärt betingat.
  Lars Gathenhielm var i första hand organisatör och affärsman. Kaperiet ägnade han sig bara aktivt åt i början av sin karriär. Senare forskning är högst oense om hur aktiv han egentligen var ute på havet. Sin ryktbarhet fick han sannolikt till följd av sin begåvning som organisatör, affärsman och framför allt som kaparredare. Det var Lars som skötte det ständigt växande imperiet helt från landbacken i Göteborg, medan brodern Christian var till sjöss. Som en av stadens ledande företagare bodde Lars under sina sista år ståndsmässigt i eget hus vid Lilla Torget.
  Den vanliga uppfattningen om Lars Gathenhielm är att han urskillningslöst kapade alla skepp som kom i hans väg ute på Västerhavet och i dess skärgårdar. I verkligheten var det hans många anställda kaparkaptener som stod för dessa bedrifter. Lars var däremot organisatören för verksamheten och hade dessutom många företag och fastigheter i Göteborg.
  1717 införskaffade han Amiralitetsvarvet inom vars stora landområde Gathenhielmska huset låg. Där bodde han dock aldrig själv. Huset som byggdes i början av 1700-talet finns fortfarande kvar vid Stigbergstorget.
  Lars Gathenhielm dog den 26 april 1718 bara 28 år gammal. Dödsorsaken är inte helt känd, men en allvarlig höftskada anses ha varit en bidragande orsak. Han och hustrun Ingela ligger begravda i Onsala kyrka.

taget ur Ventilen nr 11 1999, skrivet av Thomas Lind